Activiteiten die wij willen steunen

Door de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen is er al lang en nog steeds een groeiende vraag naar mentoren. Tevens wordt er steeds meer een beroep gedaan op de ontwikkelde kennis een expertise rond het mentorschap. Mentorschap Nederland fungeert daardoor naast centrum voor ondersteuning steeds meer ook als een kennisnetwerk voor het steunen van familieleden die een vertegenwoordigende rol spelen.

De Stichting tot steun aan het mentorschap wil  extra middelen werven om de bekendheid en het bereik van het werk van Mentorschap Nederland , en de daarbij aangesloten stichtingen en mentoren, te vergroten. Meer bekendheid  heeft een tweezijdig effect. Mensen worden uitgedaagd om na te denken over het mentorschap voor kwetsbare mensen uit hun eigen omgeving en het heeft een wervend effect voor nieuwe vrijwillige mentoren.

Met de middelen die de stichting beschikbaar weet te maken worden verschillende activiteiten ondersteund, zoals de voorbeelden hieronder.

Extra scholingsmogelijkheden: e-learning

De corona pandemie heeft de vraag  opgeroepen of en hoe door  inzet van e-learningmiddelen, online te gebruiken,  aan de gewenste opleiding en deskundigheidsbevordering  van mentoren kan worden bijgedragen. Mentorschap Nederland werkt hier aan, samen met de regionale stichtingen. De stichting tot steun aan Mentorschap volgt dit en biedt waar gewenst en mogelijk steun.  Het gaat om het starttraject maar  ook om extra scholingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld  voor mentoren, die zich extra willen verdiepen in vragen over communicatie en bejegening van hun cliënt en wat er voor hem of haar aan zorg mogelijk is.

Werknemersvrijwilligerswerk als kans voor mentorschap

Begin 2020 is in opdracht van Stichting tot steun aan mentorschap een verkenning uitgevoerd of en hoe  samen met bedrijven, die werknemersvrijwilligerswerk willen steunen, de vrijwillige inzet voor het mentorschap kan  worden bevorderd.  De bevindingen zijn aangeboden aan Mentorschap  Nederland en de regionale stichtingen. Die kunnen hier hun voordeel mee doen.