Organisatie

Doelstelling

De Stichting tot steun aan mentorschap stelt zich tot doel het mentorschap in Nederland te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Promotie van het mentorschap

De Stichting gebruikt de financiële middelen, die zij weet te verkrijgen door giften, legaten en andere bijdragen, om het mentorschap in heel Nederland te promoten en te ondersteunen. Het gaat om aanvullende activiteiten en projecten, die niet vanuit de reguliere financiering betaald kunnen worden en die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid, de ontwikkeling en de groei van het mentorschap.

Activiteiten

In concreto gaat het om:
– het belang van het mentorschap voor kwetsbare mensen te promoten
– het (mede-)financieren van landelijke activiteiten om meer mentoren te werven
– het beschikbaar stellen van financiële middelen voor extra en/of specifieke scholing aan mentoren van de regionale stichtingen
– het financieren van onderzoek naar het mentorschap.
– het mogelijk maken van het mentorschap voor personen die voor de eigen bijdrage zelf onvoldoende financiële middelen ter beschikking hebben

Relatie met Mentorschap Nederland

De Stichting tot steun aan mentorschap is statutair onafhankelijk van Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen mentorschap. De Stichting wil het werk van Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen mentorschap steunen, maar  is zelf niet direct actief met het tot stand brengen van mentorschappen of met de reguliere scholing van mentoren.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen en heeft als taak werving en toezien op de juiste besteding van donaties. Het bestuur komt enkele keren per jaar bijeen om het beleid te bespreken. Jaarlijks wordt met een inhoudelijk en financieel verslag verantwoording van de bestedingen afgelegd.

Het bestuur bestaat per 2017 uit de volgende personen:
Dhr. J. Mol, voorzitter
Dhr. W.A. Kroon, secretaris
Dhr. J. Smit, penningmeester

Bezoldiging

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden

ANBI

De Stichting tot steun aan mentorschap is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkingsrechten. Voor een particulier of bedrijf betekent dit dat er over de gift geen belasting hoeft te worden betaald. De gift is dus volledig aftrekbaar volgens de voorwaarden, die de belastingdienst stelt.